ÁSZF

AZ ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY TÁBORAIRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános információk
I.1. Szolgáltató adatai
1. A www.osszproba.hu weboldal üzemeltetője:
Összpróba Alapítvány
Adószám: 18179619-2-42
2. Szolgáltató elérhetőségei
Telefonszám: +36 30 786 99 59
E-mail: iroda@osszproba.hu
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 6. V/3.
I.2. Fogalmak
1. Táborozó: Szolgáltató által szervezett táborokon részt vevő személy, fogyasztó.
2. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
3. Felek: az szolgáltatási szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Táborozó együttesen.
4. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
6. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató a Szolgáltatást eladásra kínálja.
I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó (a továbbiakban együttesen: Felek).
I.4. Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. november 27. napjától hatályosak.
2. A táborokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
1. Szolgáltató által szervezett bentlakásos táborokra csak a osszproba.hu honlapról letölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A letöltött Jelentkezési lap elektronikusan vagy nyomtatás után kézzel is kitölthető.
2. Felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő általi kitöltését követően Szolgáltató e-mail címére elektronikusan (dokumentumként vagy szkennelt fájlként) vagy nyomtatott formában Szolgáltató postacímére való megküldése és a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
4. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort és kurzust/kurzusokat jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató leírás tartalmazza.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett részvételi díj.
2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő részére a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat.
3. A részvételi díjat a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizetni.
4. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkező teljes nevét és a „tábor” szót. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
5. A részvételi díj befizetésének teljesítése a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.
6. A táborba való jelentkezés a részvételi díj befizetésének teljesítésével válik véglegessé. A részvételi díj be nem fizetése esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.
7. A Jelentkezési lap elküldését és a részvételi díj befizetését követően lemondásra a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján. A jelentkezés lemondása esetén:
– a tábor kezdőnapját megelőző 30 napon túl a teljes vételár 0%-a,
– a tábor kezdőnapját megelőző 30-15. napon belül a teljes vételár 50%-a,
– a tábor kezdőnapját megelőző 14-0. napon belül a teljes vételár 100%-a,
– a tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a
illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.
8. A befizetett részvételi díjnak a lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 30 munkanapon belül visszajuttatja a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő részére. Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a III./7. pontban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Táborozót, kiskorú Táborozó esetén Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő nem támaszthat.

IV. Felek jogai és kötelezettségei
1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírásában foglalt szolgáltatást teljesíteni.
2. Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
5. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
– Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
– Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
– Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
6. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Táborozók, kiskorú Táborozók esetén Szülők egyetemlegesen felelnek.
7. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
8. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
9. Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
10. Szolgáltató jogosult a táborokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Panaszkezelés
1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt Szolgáltató e-mail címén jelentheti be, amely az alábbi: iroda@osszproba.hu
2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra.
3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
4. Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VI. Záró rendelkezések
1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a osszproba.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

AZ ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A belépőjegy szabadon átruházható. A vásárló kijelenti, hogy a belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

2. Amennyiben a belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy az azon feltüntetett rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, illetve a jegyen feltüntetett számű főt.

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására/elfogadására nincs lehetőség!

3. A belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet. Azonban a néző késése, vagy egyéb okból történő távolmaradása esetén a jegyet nem áll módunkban visszaváltani.

4. A belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a szolgáltató, a rendezvényszervező, vagy a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegy felmutatójától a rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre.

A jogosultság meglétét a szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója illetve a belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Bizonyos esetekben a belépőjegyek a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

7. A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a rendezvény még érvényes belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

8. A rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a szolgáltató felé semmilyen igényt.

9. A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvényszervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

10. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a nézőtér megnyitása előtt lefoglaljanak székeket az Összpróba vendégei, művészei részére. A lefoglalt helyek elfoglalása/átpakolása esetén a szervezet munkatársai jogosultak a nézők átültetésére.

11. A rendezvények többségében a rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a rendezvényben történt kisebb, vagy indokolt változtatásra.

12. A megvásárolt jegyeket nem áll módunkban visszaváltani, kivéve a produkció elmaradása esetén!

Amennyiben az időjárás miatt egy előadást meg kell szakítani, megtartottnak minősül a produkció a következő esetekben:

– ha van szünet az előadásban, akkor az első felvonás végeztével (több szünetes előadás esetében is)

– szünet nélkül játszott előadás esetén, ha már lement az előadás fele

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a rendezvényt, amennyiben a rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a rendezvény kezdése a rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

13. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy az előadás zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS.

Eső esetén nézőink részére költségtérítés ellenében esőkabátot biztosítunk!

14. A szabadtéri rendezvényhelyszín következtében a rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a rendezvényt az esőnapon tartja meg. A rendezvényszervező e döntésről a vásárlókat a rendelkezésére álló partner fórumokon (kultkikoto.hu, facebook.com/KULTKIKOTO, jegy.hu) keresztül haladéktalanul tájékoztatja.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

15. A rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a vásárló tudomásul veszi, hogy a rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a rendezvényszervező a felelős.

16. Amennyiben sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a vásárló, illetőleg a szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

További információért hívják a jegyinformációs telefonszámot: (+36 30) 66 55 989 vagy írjanak az jegy@kultkikoto.hu e-mail címre.

Online jegyvásárlással kapcsolatos problémák esetén kérjük keressék az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t:

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

E-mail: interticket@interticket.hu
Telefonszám: +36 (1) 266 0000 / H-P 9-20 óráig
Munkaszüneti- és ünnepnapokon, amennyiben az aznapi előadásra szóló visszaigazolását nem kapta meg, vagy nem sikeres az online vásárlása, akkor a 06-30-29-29-253 telefonszámon kérhet segítséget. Az ügyeleti szám 10-19 óráig hívható.

Letöltés