ÁSZF

AZ ÖSSZPRÓBA ALAPÍTVÁNY TÁBORAIRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános információk
I.1. Szolgáltató adatai
1. A www.osszproba.hu weboldal üzemeltetője:
Összpróba Alapítvány
Adószám: 18179619-2-42
2. Szolgáltató elérhetőségei
Telefonszám: +36 30 786 99 59
E-mail: iroda@osszproba.hu
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 6. V/3.
I.2. Fogalmak
1. Táborozó: Szolgáltató által szervezett táborokon részt vevő személy, fogyasztó.
2. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
3. Felek: az szolgáltatási szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Táborozó együttesen.
4. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
6. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató a Szolgáltatást eladásra kínálja.
I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó (a továbbiakban együttesen: Felek).
I.4. Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. november 27. napjától hatályosak.
2. A táborokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
1. Szolgáltató által szervezett bentlakásos táborokra csak a osszproba.hu honlapról letölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A letöltött Jelentkezési lap elektronikusan vagy nyomtatás után kézzel is kitölthető.
2. Felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő általi kitöltését követően Szolgáltató e-mail címére elektronikusan (dokumentumként vagy szkennelt fájlként) vagy nyomtatott formában Szolgáltató postacímére való megküldése és a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
4. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort és kurzust/kurzusokat jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató leírás tartalmazza.

III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett részvételi díj.
2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő részére a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat.
3. A részvételi díjat a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizetni.
4. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkező teljes nevét és a „tábor” szót. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
5. A részvételi díj befizetésének teljesítése a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.
6. A táborba való jelentkezés a részvételi díj befizetésének teljesítésével válik véglegessé. A részvételi díj be nem fizetése esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.
7. A Jelentkezési lap elküldését és a részvételi díj befizetését követően lemondásra a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján. A jelentkezés lemondása esetén:
– a tábor kezdőnapját megelőző 30 napon túl a teljes vételár 0%-a,
– a tábor kezdőnapját megelőző 30-15. napon belül a teljes vételár 50%-a,
– a tábor kezdőnapját megelőző 14-0. napon belül a teljes vételár 100%-a,
– a tábor kezdőnapján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a
illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.
8. A befizetett részvételi díjnak a lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 30 munkanapon belül visszajuttatja a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő részére. Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a III./7. pontban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Táborozót, kiskorú Táborozó esetén Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő nem támaszthat.

IV. Felek jogai és kötelezettségei
1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírásában foglalt szolgáltatást teljesíteni.
2. Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
5. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
– Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
– Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
– Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
6. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Táborozók, kiskorú Táborozók esetén Szülők egyetemlegesen felelnek.
7. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
8. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
9. Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
10. Szolgáltató jogosult a táborokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

V. Panaszkezelés
1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt Szolgáltató e-mail címén jelentheti be, amely az alábbi: iroda@osszproba.hu
2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra.
3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
4. Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VI. Záró rendelkezések
1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a osszproba.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Letöltés